- +

Oferta

Obsługa osób fizycznych

W ramach pomocy prawnej osobom fizycznym Kancelaria oferuje:

Zastępstwo procesowe w sprawach:

 • karnych (obrona w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia, reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych, udział w czynnościach procesowych takich jak przesłuchania czy oględziny)
 • z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych
 • cywilnych (powództwa o zapłatę, naruszenie dóbr osobistych, odszkodowania)
 • z zakresu prawa pracy (powództwa o zapłatę wynagrodzenia, uznanie wypowiedzenia za niezasadne)
 • rodzinnych (rozwody, alimentacja, podział majątku dorobkowego)
 • spadkowych (dział spadku,stwierdzenia nabycia spadku, zachowek)
 • administracyjnych (reprezentacja strony przed organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz sądami administracyjnymi)
 • obrotu nieruchomościami (zniesienie współwłasności, naruszenia własności i posiadania, postępowania wieczystoksięgowe)

Udzielanie porad prawnych
Sporządzanie pism procesowych (wnioski, pozwy, apelacje, zażalenia)
Sporządzanie i opiniowanie projektów umów
Dochodzenie należności od dłużników

Obsługa podmiotów gospodarczych oraz jednostek administracji publicznej

W ramach pomocy prawnej podmiotom gospodarczym Kancelaria oferuje:

 • windykację należności (poszukiwanie majątku dłużnika, zastępstwo w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym)
 • pomoc przy rejestrowaniu działalności gospodarczej oraz zakładaniu i rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • zastępstwo procesowe przed sądami oraz organami administracji publicznej
 • stałą obsługą prawną w tym możliwość szkoleń z zakresu prawa dla pracowników oraz udzielaniem im porad prawnych w ramach usługi
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów

Usługi adwokat świadczy w Kielcach jak również na terenie całego kraju